کد مطلب: 148919
IBM SPSS Statistics
تاریخ انتشار : 1397/10/01
نمایش : 448
IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رايانه‌اي است که براي تحليل‌هاي آماري به کار مي‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معني بسته ي آماري براي علوم اجتماعي مي باشد.

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رايانه‌اي است که براي تحليل‌هاي آماري به کار مي‌رود  SPSS  مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social   به معني بسته ي آماري براي علوم اجتماعي مي باشد. پس از خريداري شدن شرکت سازنده اين نرم افزار توسط IBM در 28 جولاي 2009 اين نرم افزار با نام PASW که مخفف Predictive Analytics SoftWar  است منتشر شد. اما در نسخه 19 دوباره نام SPSS Statistics را اختيار کرد.
 SPSS  از جمله نرم‌افزارهايي است که براي تحليل‌هاي آماري در علوم اجتماعي، به صورت بسيار گسترده‌اي استفاده مي‌شود. اين نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتي، شرکت‌هاي نقشه ‌برداري، دولتي، پژوهشگران آموزشي، سازمان‌هاي بازاريابي و ... به کار مي‌ رود. افزون بر تحليل‌هاي آماري، مديريت داده‌ها و مستندسازي داده‌ها نيز از ويژگي‌هاي نرم‌افزار هستند.

در تحليل داده ها با استفاده از اين نرم افزار بايد سه مرحله اساسي را طي کنيد: در مرحله اول داده‌هاي خام را وارد کرده و آن‌ها را در يک پرونده ذخيره کنيد. در مرحله بعد بايد تحليل مورد نياز را انتخاب کرده و مشخص کنيد. در مرحله سوم خورجي را بررسي کنيد.

نرم افزار اموس AMOS يکي از نرم افزارهاي آماري مناسب براي تحليل داده‌هاي پايان نامه مديريت و علوم انساني است. نرم افزار تحليل آماري اموس AMOS جهت محاسبات تحليل عامل و مدل معادلات ساختاري استفاده مي‌شود. برونداد نرم‌افزار اموس به صورت گرافيکي بوده و لذا درک مطلب را تسهيل مي‌کند.

قابليت هاي کليدي نرم افزار IBM SPSS Statistics:
-
شامل آمارهاي توصيفي: جدول‌بندي شطرنجي، بسامدها، توصيفات، کاوش، آمار توصيفي نسبي
- تعيين آمارهاي دومتغيره: ميانه‌ها، آزمون تي، تحليل پراکنش، همبستگي، آزمون‌هاي غيرپارامتري
- پيش‌بيني برآمدهاي عددي: برگشت خطي
- پيش‌بيني براي تشخيص گروه‌ها: تحليل عاملي، تحليل خوشه‌اي، جداکننده
- و ...
دانلود نسخه 32 بيتيدانلود نسخه 64 بيتي
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن